O nás

Jsme školské poradenské zařízení, které poskytuje služby dětem, žákům a studentům se zrakovým postižením, jejich rodičům, všem pedagogickým pracovníkům (učitelé, asistenti pedagoga, školní speciální pedagogové, výchovní poradci, vychovatelé) i dalším odborníkům, kteří s nimi pracují. Veškeré služby poskytujeme bezplatně.

SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ CENTRUM pro ZRAK LIBEREC (SPC pro ZRAK LB) zahájilo svoji činnost ve školním roce 1995/1996 jako svébytná součást Základní školy při nemocnici v Liberci.

Pracujeme s dětmi od zhruba 3 let, naše spolupráce začíná přibližně v době nástupu dítěte do mateřské školy. Naším klientem zůstává po dobu, kdy při svém vzdělávání potřebuje podporu. To může být až do ukončení středoškolského (resp. vyššího odborného) vzdělávání. Věnujeme se dětem, žákům a studentům se všemi typy zrakového postižení, tedy jak se slabozrakostí, tak nevidomostí a poruchami binokulárního vidění (šilhání a tupozrakost). Pracujeme s dětmi, které mají vícenásobné postižení (kombinace zrakového a dalšího).

Naše služby poskytujeme jednak ambulantně (většinou se jedná o první vstupní vyšetření a dále pak kontrolní vyšetření) přímo v prostorách SPC v Liberci, jednak vyjíždíme za našimi klienty do škol v rámci celého Libereckého kraje (pozorování klienta v jeho školním prostředí, přímá práce, vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu a podpůrných opatření, metodické konzultace s pedagogy).

V jakých oblastech Vás můžeme podpořit:

 • Komplexní speciálněpedagogická a psychologická diagnostika dítěte se zrakovým postižením.
 • Odborné poradenství v oblasti vedení dítěte, volby mateřské, základní i střední školy,
  úprav podmínek výchovně vzdělávacího procesu, trávení volného času.
 • Zpracování podkladů pro vzdělávání dítěte v konkrétní škole, vypracování Doporučení ke vzdělávání.
 • Kariérové poradenství.
 • Zpracování podkladů k úpravě přijímacího řízení a maturitní zkoušky.
 • Poradenství v oblasti výběru speciálních pomůcek (stimulační hračky, tištěný vizuální materiál, lupy, speciální software, bílá hůl...) a nácviku práce s nimi.
 • Konzultace přímo ve škole - s učitelem, asistentem pedagoga a dalšími pracovníky školy (mateřské, základní a střední) společně hledáme způsob, jak zajistit našemu klientovi - dítěti se zrakovým postižením ty nejlepší možné podmínky.
 • Nácvik dovedností u nevidomých klientů: výcvik čtení a psaní Braillova písma, výcvik prostorové orientace a samostatného pohybu (včetně chůze s bílou holí), výuka psaní na klávesnici.
 • Podpora všeobecného rozvoje dítěte s důrazem na zrakovou percepci.
 • Modifikace učebních a studijních materiálů – převod do Braillova písma, tvorba hmatových plánků a map, zvětšování, zvýrazňování.
 • Doporučení odborné literatury včetně jejího možného zapůjčení.
 • Zprostředkování kontaktů s dalšími odborníky (oční lékař, ortoptista, logoped, poradce rané péče, ap).
 • Provázení rodičů při řešení sociálně právních otázek.
 • Zprostředkování kontaktů mezi samotnými dětmi se zrakovým postižením – pobytové akce, výlety, průběžná setkávání, soutěže ve speciálních dovednostech.

Kromě výše uvedeného pořádáme pravidelně také odborné semináře pro pedagogické pracovníky, rodiče a další zájemce. Věnujeme se studentům vysokých a středních škol, poskytujeme konzultace a možnosti výkonu praxe.




Prohlášení o přístupnosti
Forma zveřejňovaných informací je v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací). Výjimku tvoří PDF dokumenty a popisy obrázků, u kterých nelze vyloučit, že některé z nich nesplňují podmínky pro strojové čtení.Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. V případě nalezení problematického obsahu, prosíme, využijte kontakt na vedení školy ( tel. 485 312 875).